གཡང་འཛོམ་།
Xie Dui Yong Zhun

Spinner and Weaver

Watch Xie Dui weave!